top of page

BAN ĐẠI DIỆN SINH VIÊN CBTS-VN

Screen Shot 2023-09-12 at 10.03.17 PM.png

Phạm Hữu An
Điều Phối Viên

Trần Thị Kim Loan.jpg

Trần Thị Kim Loan
Trưởng Ban Chăm Sóc

Screen Shot 2023-09-12 at 10.24.50 PM.png

Phan Hữu Dung
Ủy Viên Chăm Sóc

Phan Thị Tân.jpg

Phan Thị Tân  
Ủy Viên Chăm Sóc

Screen Shot 2023-09-12 at 10.21.46 PM.png

Nguyễn  Tấn Thuận
Ủy Viên Truyền Thông

Screen Shot 2023-09-12 at 10.27.49 PM.png

Trương Kim ấn
Trưởng Ban Tuyển Sinh

Screen Shot 2023-09-12 at 10.13.25 PM.png

Phạm Thị Hoàng Bích
Trưởng Ban Truyền Thông

Screen Shot 2023-09-12 at 10.17.23 PM.png

Phùng Thị Mai
Ủy Viên Tuyển Sinh

Screen Shot 2023-09-12 at 10.20.18 PM.png

Phan Văn Sĩ  
Ủy Viên Tuyển Sinh

Screen Shot 2023-09-12 at 10.23.11 PM.png

Trần Tiểu Ly
Ủy Viên Truyền Thông

Screen Shot 2023-09-12 at 10.18.46 PM.png

Nguyễn Văn Vượng
Viên Tuyển 

BAN ĐẠI DIỆN SINH VIÊN CBTS-VN 

 

SỨ MẠNG:

Kể từ Ngày 16, Tháng 03, Năm 2023, một ban Đại diện cho Sinh Viên CBTS tại Việt Nam đã được thành lập với tên gọi chính thức là BAN ĐẠI DIỆN SINH VIÊN CBTS-VN. 

 

Môn đồ hóa muôn dân chính là đại mạng lệnh mà Chúa Jê-sus Christ đã để lại cho Hội Thánh (chung). BAN ĐẠI DIỆN SINH VIÊN CBTS-VN là tiếng nói chính thức của những người đã và đang được môn đồ hóa bởi CBTS. Vì thế, sứ mạng của BAN ĐẠI DIỆN SINH VIÊN CBTS-VN là tiếp tục dẫn dắt nhiều người đến với tiến trình môn đồ hóa tại môi trường CSBT.

 

TÔN CHỈ:

Tôn chỉ chung là tránh không gây chia rẽ hoặc lôi kéo Con-dân Chúa trong cộng đồng Tin Lành để thành lập nhóm hay hệ phái riêng, nhưng mọi hoạt động phải không ngoài mục đích gây dựng Thân thể của Đấng Christ và phát triển Vương quốc của Đức Chúa Trời qua sứ mạng môn đồ hóa tại Thánh Kinh Thần Học Viên-Đấng Christ.

 

MỤC ĐÍCH:

 

Kết nối với toàn thể Sinh viên CBTS tại Việt Nam để thực hiện các mục đích trọng yếu mà ban Lãnh đạo CBTS đã ủy thác như sau:

 

1. Tuyển sinh: Sử dụng mọi phương tiện sẵn có như: Mối liên hệ cá nhân, Hội thánh, và phương tiện truyền thông đại chúng (các mạng xã hội) để chiêu sinh và quảng bá về CBTS.

2. Chăm sóc: Cung cấp sự giúp đỡ về kỹ thuật vi-tính và hướng dẫn phương thức học online cho các tân sinh viên. Tìm hiểu lý do và động viên nhưng cựu sinh viên đã bỏ học tiếp tục theo đuổi việc học.

3. Thăm viếng: Nắm bắt thông tin liên quan đến việc bệnh-yếu, tang chế, nhân tai hoặc thiên tai để kịp thời cầu nguyện, thăm viếng, chia buồn, và đề xuất cứu trợ nếu cần.

4. Cầu nguyện: Khích lệ toàn thể sinh viên sốt sắng cầu nguyện riêng và đặc biệt là tham gia buổi cầu nguyện định kỳ của Viện.

5. Gây quỹ: Giúp Viện gây quỹ điều hành, để sứ mạng của Viện (cấp học bổng toàn phần cho sinh viên) tiếp tục được duy trì và tiếp nối cho nhiều thế hệ kế tiếp.

 

MỤC TIÊU: 

 

1. Mục tiêu lớn (chung) là làm sao để ¼ số Con-dân Chúa (Tin lành) tại Viện Nam phải được trang bị để trở thành những người hầu việc Chúa, hầu đáp ứng cho việc rao giảng Phúc-âm cho 100 triệu người Việt nam.

 

2. Mục tiên giới hạn là trong vòng 2 năm tới (2025) sẽ nhân đôi số sinh Viên (200 tân sinh viên). Mỗi năm chiêu sinh cho 100 tân sinh viên (mỗi khóa 30 tân sinh viên).

 

QUYỀN HẠN:

 

1. BAN ĐẠI DIỆN SINH VIÊN CBTS-VN được luân phiên (2 người/năm) tham dự Hội Thảo tại Hoa Kỳ với tiêu chuẩn của Giáo sư (có thư mời và được đài thọ ½ vé máy bay.)

2. Lên kế hoạch và tổ chức Hội Thảo tại Việt Nam hàng năm.

3. Vận động gây quỹ cho ngân quỹ chung của Viện.

4. Được phụ cấp (nếu Viện đủ ngân quỹ).

 

THÀNH VIÊN:

 

1.     Điều phối viên-kim trưởng ban cổ động tài chánh

2.     Trưởng ban tuyển sinh

·      Ủy viên miền Bắc

·      Ủy viên miền Trung

·      Ủy viên miền Nam

 

3     Trưởng ban chăm sóc sinh viên

·      Ủy viên miền Bắc

·      Ủy viên miền Trung

·      Ủy viên miền Nam

 

4     Trưởng ban truyền thông

·      Ủy viên đặc trách in ấn/tài liệu

·      Ủy viên đặc trách video/hình ảnh

·      Ủy viên đặc trách mạng xã hội

 

5     Trưởng ban tổ chức hội thảo

·      Ủy viên: Trưởng ban chiêu sinh

·      Ủy viên: Trưởng ban chăm sóc sinh viên

·      Ủy viên: Trưởng ban truyền thông

·      Điều phối viên

 

QUY TẮC CHUNG:

 

Cơ cấu BAN ĐẠI DIỆN SINH VIÊN CBTS-VN gồm có: 1 Điều phối viên, 4 Trưởng ban, và 9 Ủy viên. Điều phối viên sẽ là người liên lạc trực tiếp với Viện Trưởng khi cần.

 

1. Mỗi 2 năm (trong Hội Thảo) bầu lại: Điều phối viên, ứng viên phải là 1 trong số 4 Trưởng ban. Số phiếu cần có là trên 50% (Nếu các ứng viên đều dưới 50% thì phải bầu lại.)

 

2. Mỗi 2 năm (trong Hội Thảo) bầu lại 1 Trưởng ban (ghế) của người Trưởng ban đã trở thành Tân Điều phối viên. Ứng viên phải là 1 trong số 9 Ủy viên. (Nếu Điều Phối viên được bầu lại thì kỳ Hội Thảo đó không bầu lại ‘ghế’ trưởng ban.)

 

3. Mỗi 2 năm (trong Hội Thảo) bầu lại 1 Ủy viên. Ứng viên do tình nguyện hoặc đề cử từ các sinh viên chưa tham gia ban Đại diện. (Nếu Điều Phối viên được bầu lại thì kỳ Hội Thảo đó không bầu lại ‘ghế’ Ứng viên.)

 

4. Họp định kỳ mỗi 3 tháng (2 tuần trước ngày khai giảng khóa mới) do Điều phối viên đảm trách.

 

5. Chỉ sử dụng một (1) Thủ quỹ của Viện tại Việt Nam.

 

6. Trình đề xuất chi tiêu mỗi sáu tháng (2 lần/năm) với Tổng thủ quỹ (Hoa kỳ).

* Các ban đại diện sinh viên tại các vùng/quốc gia khác có thể áp dụng cùng một mô hình này.

bottom of page