top of page

Nơi Nộp Đơn Xin Học Bổng

Quý sinh viên có thể nộp đơn xin học bổng của V.B.I. tại đây. Để hội đủ điều kiện nhận học bổng, các sinh viên phải ở trong những hoàn cảnh như: Khó khăn về tài chánh, không thể làm việc, mất việc làm, đông con nhỏ, người hầu việc Chúa tình nguyện. Quý vị phải đơn nộp trước Ngày 01, Tháng 06 mỗi năm. Các đơn nào không đầy đủ các thông tin yêu cầu sẽ bị loại. Các thông tin cần có trong đơn như sau:

Name: Tên và Họ đầy đủ
Email: Địa chỉ email đúng và thường sử dụng
Phone: Số điện thoại thường sử dụng
Address: Địa chỉ thường trú
Subject: Ghi rõ "Đơn Xin Học Bổng của Sinh Viên"
Message: Ghi rõ lý do xin học bổng, học bổng cho niên khóa, ví dụ: (Niên khóa 2021-2022), sau cùng là lời cam kết học tập tốt và không bỏ lớp trong năm học đó.

Sau khi nhận được đơn của quý sinh viên, nhân viên phòng Tài vụ của V.B.I. sẽ có thư trả lời chính thức cho sinh viên.

  Name *

  Email *

  Phone

  Address

  Subject

  Message

  Success! Message received.

  bottom of page