top of page

Tín Lý:

 

Luôn gìn giữ và phát huy sự tinh hoa trong các tín lý thuần túy Tin Lành đã được Chúa Jêsus Christ và các Sứ đồ giảng dạy trong Tân Ước.

 

Một số tín lý căn bản như:

     . Toàn bộ Kinh Thánh có 66 sách trong cả Cựu Ước và Tân Ước đều được thần cảm.

     . Sự huyền nhiệm của tín lý Đức Chúa Trời Ba Ngôi đồng đẳng, đồng quyền, đồng sáng tạo, và đồng cứu chuộc.

     . Sự cứu rỗi duy nhất có được trong đức tin nơi sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus Christ.

     . Sự tái sinh bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, và sự ban cho các Ân tứ thuộc linh.

     . Sự sống lại của thân thể trong ngày Chúa Jêsus Christ tái lâm.

bottom of page