top of page

Mô Hình Tổ Chức

 

Mô hình tổ chức của C.B.T.S. được chia làm ba ngành chuyên trách: Thứ nhất là Giáo Sư Đoàn, chuyên lo các việc liên quan đến các giáo sư trong Giáo sư đoàn như: tuyển dụng, huấn luyện, phân lịch giảng dạy. 

 

Thứ hai là Hội Đồng Quản Trị, quyết định về phương hướng hoạt động, đề ra các chiến lược và mục tiêu liên hệ đến: tài chính, sinh viên, lễ-cách, cầu nguyện, tuyển sinh, mục vụ, xử lý các nan đề, và bảo vệ các nội quy của Viện. 

 

Thứ ba là Phòng Giám Học, giám sát tiến trình dạy và học, hợp tác với các ngành có liên quan để nâng cao chất lượng giảng dạy, đề ra giáo trình cho các phân khoa, trợ giúp sinh viên trong tiến trình ghi danh, học tập, và tốt nghiệp.

 

Những người đứng đầu trong ba phân ngành nói trên cùng với Viện Trưởng và Viện Phó để tạo thành ban Lãnh Đạo. Viện Trưởng và Viện Phó điều phối các buổi họp thường kỳ của ban Lãnh Đạo: thông qua các báo cáo của các Trưởng Ngành để đưa ra những quyết định sau cùng, thúc đẩy việc thực thi các phương hướng, và mục tiêu của Viện.

 

Ban Lãnh Đạo

 • Viện Trưởng

 • Viện Phó

 • Giáo Sư Đoàn Trưởng

 • Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

 • Giám Học

 • Tổng Thủ Quỹ/Cố Vấn Tài Chính

 

Giáo Sư Đoàn

 • Giáo Sư Trưởng

 • Trưởng Khoa Tiến Sĩ (Mục vụ & Thần Học)

 • Trưởng Khoa Cao Học (chờ bổ nhiệm)

 • Trưởng Khoa Cử Nhân (chờ bổ nhiệm)

 

Phòng Giám Học

 • Giám Học

 • Phụ Tá Học Vụ (chờ bổ nhiệm)

 • Phụ Tá Kỹ Thuật (Website)

 • Giám Thị

 

Hội Đồng Quản Trị

 • Chủ Tịch

 • Thư ký

 • Ủy Viên Ngoại vụ và Truyền Thông

 • Ủy Viên Hội Thánh Vụ

 • Ủy Viên Lễ-Cách

 • Ủy Viên Cầu Nguyện

 • Ủy Viên Sinh Viên Vụ

Ghi chú: Muốn trở nên thành viên của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), các ứng viên cần phải đạt các tiêu chuẩn như sau: là sinh viên, cựu sinh viên, giáo sư, hoặc thân hữu của Thánh Kinh Viện Việt Nam (VBI). Các ứng viên phải là các Cơ-đốc nhân trưởng thành, có tư cách và đạo đức tốt, và phải là mạnh thường quân-đang trung tín dâng hiến tài chánh cho CBTS tối thiểu là hai (2) năm. Các ứng viên có thể tự nguyện xin gia nhập, hoặc sẽ được ban Giám-hiệu mời tham gia HĐQT. (Đối với các ứng viên tự nguyện xin gia nhập phải được sự đồng thuận của toàn ban Giám hiệu: Viện Trưởng, Phó Viện Trưởng, Chủ Tịch HĐQT, Giáo Sư Đoàn Trưởng, và Giám Học). Số thành viên của HĐQT là 7 thành viên, khi có nhu cầu thì số thành viên sẽ được tăng thêm.

 

Mỗi thành viên HĐQT sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ bốn (4) năm, và tối đa là hai (2) nhiệm kỳ. Trong khi phục vụ trong vị trí thành viên hay Chủ tịch HĐQT, nhưng không còn tin Chúa, vi phạm đạo đức, chống đối hoặc làm phương hại đến lợi ích của VBI, hoặc không tiếp tục dâng hiến cho VBI trong một (1) năm (liên tục) sẽ bị mất tư cách thành viên/chủ tịch HĐQT. Các thành viên đã và đang phục vụ tối thiểu bốn (4) năm sẽ có tư cách làm ứng viên cho vị trí Chủ tịch HĐQT khi Chủ tịch đương nhiệm không thể phục vụ trong vị trí Chủ tịch HĐQT, hết nhiệm kỳ, hoặc vì bất cứ lý do gì. Thời gian phục vụ của Chủ tịch HĐQT là bốn (4) năm, và tối đa là hai (2) nhiệm kỳ. 

 

Các thành viên HĐQT đều có quyền đề xuất với Chủ tịch HĐQT để triệu tập một buổi họp bất thường, hoặc trong các buổi họp thường kỳ của HĐQT để nhằm mục đích:- yêu cầu thay đổi, sửa chữa, từ bỏ, tạm đình chỉ, hay bãi chức đối với các thành viên trong ban Giám hiệu, ban Giáo sư, hay ban Nhân sự của VBI, khi các thành viên trong các ban ngành đó vi phạm một trong những điều như: không còn tin Chúa, vi phạm đạo đức, giảng dạy giáo lý tà giáo, thâm lạm tài chính, chống đối hoặc làm phương hại đến lợi ích và danh tiếng của VBI. Đồng thới, HĐQT có quyền bỏ phiếu quyết định và cho phép ban Giám hiệu bổ nhiệm một chức vụ mới trong các ban ngành của VBI. Mọi quyết định của HĐQT sẽ có hiệu lực khi đạt được sự đồng thuận quá bán của toàn ban HĐQT.

bottom of page