top of page

5 Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhơn đức, thêm cho nhơn đức sự học thức, 6 thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tôn kính, 7 thêm cho tôn kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. 8 Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đâu.

(II Phi-e-rơ 1:1-8)

Tháng 10, 2018

Ban Giám Hiệu VBI

Chúc mừng

Mục sư (NC) Nguyễn Thành Minh Trị

Trong chức vụ mới với

Hội Thánh mới thành lập tại Colorado 

 

42809524_2041272076203625_74994428422221
42819191_2041272046203628_53640870909444
42943775_2041272016203631_27085304584627
42796978_2041272069536959_33862904110341
42796978_2041272069536959_33862904110341

Tháng 08, 2018

Ban Giám Hiệu VBI

Chúc mừng

Mục sư (NC) Nguyễn Triều Sơn

Trong chức vụ mới tại

Hội Thánh Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Wilhelmshaven

Schulstraße 13 · 26384 Wilhelmshaven

DSC_0436.JPG
DSC_0423.JPG
DSC_0441.JPG
DSC_0461.JPG
bottom of page