top of page

GIÁO SƯ ĐOÀN

BAN GIÁM HIỆU CBTS

VIỆN TRƯỞNG

   * Nhiệm kỳ:  Không có nhiệm kỳ phục vụ (phải có tân Viện trưởng trước khi từ nhiệm).

   * Công vụ:  Đưa Viện đi đúng khải tượng ban đầu và phát triển theo nhu cầu hiện tại.

   * Chức năng: Đưa ra những chiến lược và kế hoạch phát triển, thực hiện những quyết định trên những vấn đề quan trọng về nội vụ và ngoại vụ.

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

   * Nhiệm kỳ: Không có nhiệm kỳ phục vụ (phải có tân Viện phó trước khi từ nhiệm)

   * Công vụ: Cố vấn và giúp đỡ Viện trưởng giải quyết các vấn đề về nhân sự và thực hiện những mục tiêu mới.

   * Chức năng: Hiện diện/điều phối mọi cuộc họp của Viện, thay mặt Viện trưởng đưa ra quyết định/đề xuất những vấn đề quan trọng.

 

GIÁO SƯ ĐOÀN TRƯỞNG

   * Nhiệm kỳ: Không có nhiệm kỳ phục vụ (phải có tân Giáo sư Đoàn trưởng trước khi từ nhiệm).

   * Công vụ: Phát triển các giáo trình, sách giáo khoa, nguồn Giáo sư, và chất lượng giáo dục của Viện.

   * Chức năng: Xếp lịch giảng dạy cho các Giáo sư, tổ chức các buổi họp/tập huấn trong Giáo sư đoàn theo định kỳ và nhu cầu, đề xuất thu nạp tân giáo sư hoặc ngưng chức giáo sư khi cần.

GIÁM HỌC

   * Nhiệm kỳ: Không có nhiệm kỳ phục vụ (phải có tân Giám học trước khi từ nhiệm).

   * Công vụ: Thực hiện những quyết định và nhu cầu của Viện trưởng và Giáo sư Đoàn trưởng liên hệ đến học vụ. Thực hiện mọi công việc nhằm bảo đảm sự dạy của các giáo sư và sự học của sinh viên theo đúng tiến trình.

   * Chức Năng: Đưa ra những đề xuất liên hệ đến học vụ cho Viện trưởng và Giáo sư Đoàn trưởng. Cấp phát mọi văn bằng của Viện khi có nhu cầu và đã được ban Giám hiệu thông qua.

GIÁO SƯ/PHỤ GIÁO

   * Không có nhiệm kỳ phục vụ (phải hoàn tất lớp học đang phục trách trước khi từ nhiệm)

   * Công vụ: 

  1. Giáo sư phải "thông lãm" giáo khoa của môn mình phụ trách-những câu hỏi thảo luận phải mang tính "thần học", những câu hỏi thảo luận không thể qua loa và không mang tính học thuật.

  2. Viết một giáo án (syllabus) đúng theo yêu cầu của Viện, gửi giáo án cho Gs. Đoàn Trưởng 2 tuần trước ngày khai giảng. Trong giáo án phải có nội dung "quy định về đạo văn" mà Viện đã có sẵn.

  3. Thông báo điểm tổng kết trong Tuần Tổng Kết cho mọi sinh viên được biết, vào điểm cho sinh viên trong phòng Kết Quả Học Tập Của Các Sinh Viên, gửi bảng điểm cho Gs. Đoàn Trưởng và Giám học.

  4. Thông báo/tư vấn cho sinh viên việc ghi danh các lớp học cho khóa học mới vào Tuần Học 7.  

  5. Giáo sư phải tương tác với sinh viên mỗi ngày, khi tương tác phải biết "gợi mở" để sinh viên tiếp tục nghiên cứu và trả lời, không thể chỉ là "tốt, rất tốt...!", nếu vắng lớp quá 24 giờ phải thông báo cho lớp học biết trước.

  6. Những trường hợp "va chạm" trong lớp học, giáo sư phải giải quyết không trễ hơn 24 giờ, nếu có sinh viên bỏ lớp vì va chạm phải mau chóng báo cho Gs. Đoàn Trưởng biết. Nếu là giáo sư/phụ giáo mà thấy sự việc như vậy trong một lớp học phải yêu cầu giáo sư đứng lớp giải quyết, trước khi thông báo cho Gs. Đoàn Trưởng hay Viện trưởng.

  7. Những khó khăn, nhu cầu nào mà QGS đang gặp phải trong các lớp học, phải nói chuyện trực tiếp với Gs. Đoàn Trưởng

    * Chức năng: Được Viện ủy nhiệm để truyền đạt kiến thức, đạo đức, đức tin Cơ-đốc đến sinh viên.

Screen Shot 2022-05-25 at 8.00.52 PM.png

Giáo sư  Khoa Cử Nhân


Mục sư Hồ Hồng Quân

Screenshot 2022-06-02 09.20.01.png

Giáo sư Khao Cử Nhân

Mục sư Jennifer-Hoàng Yến Fleckner

Screen Shot 2023-09-20 at 12.56.29 AM.png

Phụ Giáo


Mục sư Nguyễn Triều Sơn

bottom of page