GIÁO SƯ ĐOÀN

BAN GIÁM HIỆU V.B.I

VIỆN TRƯỞNG

   * Nhiệm kỳ:  

   * Công vụ:  

   * Chức năng:

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

   * Nhiệm kỳ:

   * Công vụ:

   * Chức năng:

 

GIÁO SƯ ĐOÀN TRƯỞNG

   * Nhiệm kỳ:

   * Công vụ:

   * Chức năng:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

   * Nhiệm kỳ:

   * Công vụ:

   * Chức năng:

GIÁM HỌC

   * Nhiệm kỳ:

   * Công vụ:

   * Chức Năng

TỔNG THỦ QUỸ

   * Nhiệm kỳ:

   * Công vụ:

   * Chức năng:

Screen Shot 2022-05-25 at 8.00.52 PM.png

Phụ giáo


Mục sư Hồ Hồng Quân

Screenshot 2022-06-02 09.20.01.png

Phụ giáo

Mục sư Jennifer-Hoàng Yến Fleckner