top of page

Triết Lý Giáo Dục:

Giúp học viên nhận biết:

    -Thẩm quyền của Kinh Thánh là tối thượng trên mọi quan điểm thần học.

    -Tôn trọng mọi khác biệt-không mâu thuẫn với Kinh Thánh.

    -Phát huy khả năng suy luận đa chiều và tư duy độc lập.

    -Áp dụng kiến thức vào đời sống và biến đức tin thành hành động thiết thực.

bottom of page