top of page

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Thành viên: Muốn trở nên thành viên của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), các ứng viên cần phải đạt các tiêu chuẩn như sau: là sinh viên, cựu sinh viên, giáo sư, hoặc thân hữu của Thánh Kinh Viện Việt Nam (VBI). Các ứng viên phải là các Cơ-đốc nhân trưởng thành, có tư cách và đạo đức tốt, và phải là mạnh thường quân-đang trung tín dâng hiến tài chánh cho VBI tối thiểu là hai (2) năm. Các ứng viên có thể tự nguyện xin gia nhập, hoặc sẽ được ban Giám-hiệu VBI mời tham gia HĐQT. (Đối với các ứng viên tự nguyên xin gia nhập phải được sự đồng thuận của toàn ban Giám hiệu: Viện Trưởng, Phó Viện Trưởng, Chủ Tịch HĐQT, Giáo Sư Đoàn Trưởng, và Giám Học). Số thành viên của HĐQT là 7 thành viên, khi có nhu cầu thì số thành viên sẽ được tăng thêm.

 

Nhiệm kỳ: Mỗi thành viên HĐQT sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ bốn (4) năm, và tối đa là hai (2) nhiệm kỳ. Trong khi phục vụ trong vị trí thành viên hay Chủ tịch HĐQT, nhưng không còn tin Chúa, vi phạm đạo đức, chống đối hoặc làm phương hại đến lợi ích của VBI, hoặc không tiếp tục dâng hiến cho VBI trong một (1) năm (liên tục) sẽ bị mất tư cách thành viên/chủ tịch HĐQT. Các thành viên đã và đang phục vụ tối thiểu bốn (4) năm sẽ có tư cách làm ứng viên cho vị trí Chủ tịch HĐQT khi Chủ tịch đương nhiệm không thể phục vụ trong vị trí Chủ tịch HĐQT, hết nhiệm kỳ, hoặc vì bất cứ lý do gì. Thời gian phục vụ của Chủ tịch HĐQT là bốn (4) năm, và tối đa là hai (2) nhiệm kỳ. 

 

Công vụ: Quan sát, đánh giá, và đưa ra những kiến nghi với ban Giám Hiệu để thay đổi hoặc thực thi những phương án do HĐQT đề xuất, nhằm mục đích kiện toàn và phát triển VBI trong các phương diện như: tài chánh, nhân sự, tổ chức, tài sản (nếu có), và chất lượng sản phẩm (học và giảng dạy).

 

Chức năng: Các thành viên HĐQT đều có quyền đề xuất với Chủ tịch HĐQT để triệu tập một buổi họp bất thường, hoặc trong các buổi họp thường kỳ của HĐQT để nhằm mục đích:- yêu cầu thay đổi, sửa chữa, từ bỏ, tạm đình chỉ, hay bãi chức đối với các thành viên trong ban Giám hiệu, ban Giáo sư, hay ban Nhân sự của VBI, khi các thành viên trong các ban ngành đó vi phạm một trong những điều như: không còn tin Chúa, vi phạm đạo đức, giảng dạy giáo lý tà giáo, tham lạm tài chánh, chống đối hoặc làm phương hại đến lợi ích và danh tiếng của VBI. Đồng thới, HĐQT có quyền bỏ phiếu quyết định và cho phép ban Giám hiệu bổ nhiệm một chức vụ mới trong các ban ngành của VBI. Mọi quyết định của HĐQT sẽ có hiệu lực khi đạt được sự đồng thuận “quá bán” của toàn ban HĐQT.

bottom of page