top of page

Vấn Đề Chuyển Điểm:

 

V.B.I. nhận chuyển điểm của sinh viên từ các trường khác, kể cả các trường ở Hoa Kỳ và các trường tại Việt Nam. Tuy nhiên, bảng điểm phải là bản chính được cấp trực tiếp từ phòng học vụ của các trường mà sinh viên đã từng theo học. Nội dung bảng điểm phải ghi rõ: tên các môn học, điểm, hạng, chữ ký của người hữu trách, và đóng dấu của quý trường. Đồng thời bảng điểm phải có địa chỉ, số điện thoại liên lạc để kiểm chứng khi cần. 

Tối đa số tính chỉ mà Viện sẽ nhận vào là không quá một phần ba trên tổng số tín chỉ mà các sinh viên phải học tại Viện để tốt nghiệp. Viện chỉ nhận vào các môn mà sinh viên đã đạt được từ điểm C trở lên. Đồng thời, các môn đó phải tương đương về thời lượng, và nội dung phải giống với các môn học của Viện.

 

Các bước để học viên xin chuyển điểm:

  • Viết thư xin được chuyển điểm gửi đến phòng Giám Học email: giamhoc@thevbi.net

  • Viết thư cho cho các trường cũ yêu cầu gửi bảng điểm đến văn phòng của Viện: 3210 Sleater Kinney Rd. NE Olympia, WA 98506.

bottom of page