top of page
Logo SBTC Ky Niem 2012 copy.png

Ý Nghĩa Của Biểu Tượng (Logo) 

Biểu tượng có 3 màu căn bản là đỏ, vàng, và xanh. Màu đỏ tượng trưng cho Huyết của Chúa Jêsus. Màu vàng tượng trưng cho thiên đàng và mùa gặt dưới đất. Màu xanh đậm tượng trưng cho sức mạnh và sự sống.

Tính từ trong (tâm) ra thì hình quả địa cầu bên trên quyển Kinh Thánh, và Thập giá cùng chim bồ câu thì bên trên và kết nối với quả địa cầu tượng trưng cho khải tưởng toàn cầu của Viện, và khải tượng ấy được đặt trên nền tảng Kinh Thánh, được kết nối và hướng dẫn bởi Chúa Jêsus cùng Đức Thánh Linh. 

 

Kế đến là hình hai nhành lúa (thật ra là ba), một nhành đứt khoảng tượng trưng cho sự kết quả theo khả năng của Chúa ban cho từng người (30, 60, và 100.) 

Bên ngoài cùng là tên của Viện trong tiếng Anh và Việt, kết nối giữa hai phần tiếng Anh và Việt là hai ký hiệu Alpha và Ô-mê-ga tượng trưng cho danh Đấng Christ. Đó cũng là điểm quan trọng trong danh xưng của Viện là Thánh Kinh Thần Học Viện-Đấng Christ.

 

 

bottom of page